Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Zasady rekrutacji.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

O przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

1. Egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.;
(wynik otrzymuje się mnożąc wynik przedstawiony na zaświadczeniu w procentach z języka polskiego i matematyki przez 0,35 natomiast z języka obcego nowożytnego mnożąc przez 0,3)

2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz z jednego przedmiotu w zależności od profilu klasy (1A1 - wos; 1A2 - biologia; 1B - biologia; ) - max. 72 pkt.;

Punktacja za oceny:

celujący- 18 pkt.,
bardzo dobry- 17 pkt.,
dobry- 14 pkt.,
dostateczny- 8 pkt,.
dopuszczający- 2 pkt.

3. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem- 7 pkt.;

4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkołymax. 21 pkt., w szczególności:

  • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego- 3 pkt.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności niezależnie od wyników punktowych rekrutacji.
- wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół

Nabór do szkoły będzie odbywał się elektronicznie. Po zalogowaniu do systemu, wprowadzeniu danych personalnych, wskazaniu kolejności szkół i kierunków, w których chciałoby się kontynuować naukę, należy wygenerować wniosek i dostarczyć wraz z podpisami obydwojga rodziców (opiekunów prawnych) tylko do szkoły wybranej w pierwszej kolejności.

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

  1. Można kandydować do trzech szkół.
  2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
  3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
  4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
  5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

 Szczegółowe zasady rekrutacji, sposób wypełnienia wniosku i składania dokumentów do szkoły: (kliknij)

Instrukcja elektronicznego wypełnienia wniosku w systemie (kliknij)

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl