Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do 2 LO w Jaśle jako szkoły pierwszego wyboru (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 2LO w Jaśle o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (dotyczy tylko uczniów ze szkół podstawowych nie objętych systemem: województwo małopolskie, Krosno)
oraz ewentualna zmiana preferencji kandydatów poprzez złożenie nowego wniosku, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 2 LO w Jaśle.

22 lipca 2021 r

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia do 2 LO w Jaśle w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 2 LO w Jaśle.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00