Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do 2 LO w Jaśle jako szkoły pierwszego wyboru (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16 maja 2022 r.
do 24 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 2LO w Jaśle o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (dotyczy tylko uczniów ze szkół podstawowych nie objętych systemem: województwo małopolskie, Krosno)
oraz ewentualna zmiana preferencji kandydatów poprzez złożenie nowego wniosku, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 24 czerwca 2022 r.
do 14 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 2 LO w Jaśle.

22 lipca 2022 r

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia do 2 LO w Jaśle w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 22 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 2 LO w Jaśle.

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00