Czteroletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa 1A – profil językowo – prawniczy

Przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielskiwiedza o społeczeństwie

Profil ten przygotowuje do studiów prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, lingwistycznych, filologii obcych i na inne kierunki humanistyczne: socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, historia sztuki, filozofia i etyka.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, wos


Klasa 1Bprofil medyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Profil ten przygotowuje do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, fizjoterapia, rehabilitacja, chemia, biochemia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kosmetologia.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia


Klasa 1C – profil ekonomiczny

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, geografia

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów na politechnikach i uniwersytetach, na kierunkach technicznych (m. in. informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, mechanika, budownictwo, architektura), ekonomicznych (np. bankowość, finanse), menedżerskich, geograficznych (np. geologia, geodezja i kartografia), związanych z organizacją ruchu turystycznego, a także w akademiach wojskowych i wyższych szkołach oficerskich.

 Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia